Kursplan för

Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv
Environmental Issues

TFRF55, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2017
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2016-11-10

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UV
Prestationsbedömning:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MIV091, FMIF10, FMIF15, FMIF20,

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Charlotte Malmgren, charlotte.malmgren@miljo.lth.se
Kursansvarig: Jamil Khan, jamil.khan@mljo.lth.se
Hemsida: http://www.miljo.lth.se