Kursplan för

Trådlösa nätverk och applikationer - Systemdesign och prestanda
Wireless Networks and Applications - System Design and Performance

ETSN11, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Kommunikationssystem.
Obligatorisk för: C3
Valfri för: C4-ks, D4-ns, E4-ks, I4-pvs, MWIR2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ger en djup förståelse för principer för systemdesign av trådlösa nätverk och applikationer, med hänsyn till prestandaaspekter. Kursen fokuserar främst på nätverkssystem for Internet of Everything (IoE). Kursen har som mål att gå bortom "vanliga" Internet-applikationer. Kursen inkluderar ämnen som cellulära nät, trådlösa LAN, självorganiserande nätverksarkitekturer, sensornätverk, samt datakommunikation och nätverk i rymden och under vattnet. Kursen behandlar även resursbegränsad datakommunikation samt fördröjningstoleranta applikationer. Vidare innehåller kursen funktioner, modeller och mekanismer för att analysera prestanda. Tillämpning av teorin sker genom komplexa verklighetsbaserade scenarier som behandlas i diskussioner, seminarier och ett projekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ger en djup förståelse för de principer, funktioner och tekniker som utgör grunden för trådlösa nätverkssystem och applikationer. Kursen inkluderar distribuerade nätverksarkitekturer, cellulära nätverk, trådlösa LAN, självorganiserande nät, sensornätverk, samt datakommunikation och nätverksarkitekturer för rymden och under vattnet. Kursen behandlar även resursbegränsad datakommunikation samt fördröjningstoleranta applikationer. Vidare innehåller kursen funktioner och mekanismer för att analysera prestanda. Kursen omfattar både teoretiska aspekter inom modellering och tillämpning genom ett verklighetsbaserade scenarier och ett projekt.

Kursens struktur omfattar föreläsningar, övningar, och seminarier med fokus på systemdesign. Studenterna utför även ett projekt med fokus på systemdesign i grupper.

Kursen behandlar följande system och teknologier:

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkänt på tentamen samt projekt. Kursens slutbetyg utgår från betyget på den skriftliga tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0123. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen
Kod: 0223. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt Delmomentet omfattar: Projekt

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Förutsatta förkunskaper: Någon av grundkurserna om Internet-protokoll, dvs EITF45, ETSF15 och EITA55, eller motsvarande. Någon av grundkurserna i sannolikhetslära och statistik, dvs FMSF20, FMSF80, FMSF55, eller motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETSN10

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Maria Kihl, maria.kihl@eit.lth.se