Kursplan för

Nätverksarkitektur och prestanda
Network Architecture and Performance

ETSN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2022/23
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2022-04-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Kommunikationssystem.
Obligatorisk för: MWIR1
Valfri för: C4-ks, D4-ns, E4-ks, I4-pvs
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ger en djup förståelse för principer för systemdesign av trådlösa nätverksarkitekturer och applikationer, med hänsyn till prestandaaspekter. Kursen fokuserar på nätverkssystem for Internet of Everything (IoE). Kursen har som mål att gå bortom "vanliga" Internet-applikationer. Kursen inkluderar distribuerade arkitekturer, cellulära nät, trådlösa LAN, självorganiserande nät, sensornät, nätverksarkitekturer för rymden, samt ocean-baserade nätverksarkitekturer. Kursen behandlar även resursbegränsad datakommunikation samt fördröjningstoleranta applikationer. Vidare innehåller kursen funktioner och mekanismer för att analysera prestanda. Kursen omfattar både teoretiska aspekter inom modellering och tillämpning genom ett systemdesignprojekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ger en djup förståelse för de principer, funktioner och tekniker som utgör grunden för trådlösa nätverksarkitekturer och applikationer. Kursen inkluderar distribuerade arkitekturer, cellulära nät, trådlösa LAN, självorganiserande nät, sensornät, nätverksarkitekturer för rymden, samt ocean-baserade nätverksarkitekturer. Kursen behandlar även resursbegränsad datakommunikation samt fördröjningstoleranta applikationer. Vidare innehåller kursen funktioner och mekanismer för att analysera prestanda. Kursen omfattar både teoretiska aspekter inom modellering och tillämpning genom ett systemdesignprojekt.

Kursens struktur omfattar föreläsningar, övningar, och seminarier med fokus på systemdesign. Studenterna utför även ett systemdesignprojekt i grupper.

Kursen behandlar följande system och teknologier:

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkänt på tentamen samt projekt. Kursens slutbetyg utgår från betyget på den skriftliga tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0218. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Prestandaundersökningar och simuleringar av nätverkssystem

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Någon av grundkurserna om Internet-protokoll, dvs EITF45, ETSF15 och EITA55, eller motsvarande. Någon av grundkurserna i sannolikhetslära och statistik, dvs FMSF20, FMSF80, FMSF55, eller motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS190, ETSN01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Maria Kihl, maria.kihl@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etsn10