Kursplan för

Krets- och mätteknik, fortsättningskurs
Circuits and Measurements, Advanced Course

ETEF15, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2023-04-11

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IEA2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper inom elektrotekniken. De teoretiska kunskaperna knyts till lösning av teoretiska problem och laborativa inslag.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För att erhålla betyget 3 krävs godkänd skriftlig tentamen, godkända redovisningar av laborationsförberedelser inför varje laborationstillfälle, godkända laborationer, godkänd laborationsrapport, godkänd projektrapport och godkänd muntlig redovisning av projekt. Högre betyg avgörs via skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0122. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända redovisningar av laborationsförberedelser inför varje laborationstillfälle samt godkända laborationer och laborationsrapport Delmomentet omfattar: Laborationer och labborationsrapport Övrig information: Laborationerna ges en gång per läsår
Kod: 0222. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd på skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Tentamen på hela kursen. Övrig information: Resultatet på denna tentamen avgör slutbetyg på kursen.
Kod: 0322. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd rapport och godkänd muntlig presentation. Delmomentet omfattar: Skriftlig projektrapport och muntlig redovisning av projektet.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Johannes Svensson, johannes.svensson@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etef15