Kursplan för

Simulering
Simulation

EITN95, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4-ks, D4-ns, E4-ks, I4, M4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge en introduktion till och färdighet i diskret händelsesimulering, grundläggande optimering och heuristiska metoder som simulated annealing, tabu-sökning och evolutionära algoritmer. Kursen täcker även examensmål om att kunna arbeta i varierande grupperingar och att arbeta inom fasta tidsramar

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursen börjar vi med att studera diskret händelsesimulering. Studenterna lär sig att skriva händelse- och processimuleringsprogram i Java. Uppskattning av noggrannhet, generering av slumptal, metoder för att studera sällsynta händelser, verifiering och validering studeras också.

Sedan fortsätter vi med optimeringslära. Vi studerar linjära optimeringsproblem och simplexmetoden. Därefter fortsätter vi med heltalsprogrammering, mixed integer programming, sambandet mellan heltalsprogrammering och linjär programmering samt branch-and-bound-metoden för heltalsprogrammering.

Slutligen betraktar vi heuristiska metoder för kombinatoriska optimeringsproblem varvid vi betraktar dem som en metod att optimera via simulering. Lokal sökning och hur slumpmässighet förklaras. Grundläggande meta-heuristiska metoder som simulated annealing, evolutionära algoritmer förklaras. Vi illustrerar också Monte Carlo-metoder.

Studenterna arbetar inom grupper där samtliga gruppmedlemmar bidrar till det gemensamma tekniska arbetet samt rapportskrivande.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkända hemuppgifter och laborationer ger betyget tre. För betyg fyra eller fem krävs dessutom godkänd hemtentamen. För godkännande av hemuppgifter skall studenten kunna arbeta effektivt i grupp och aktivt och jämt kunna bidra till gruppens utförande av inlämningsuppgifter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0119. Benämning: Hemuppgifter .
Antal högskolepoäng: 6,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: För betyg 3 krävs godkända hemuppgifter. Hemtentamen krävs för betyg 4 och 5. Delmomentet omfattar: Hemuppgifter
Kod: 0219. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänd kurs, krävs godkända laborationer. Delmomentet omfattar: Laborationer

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Programmering, grundläggande matematisk statistik, statistiska metoder, matematisk analys.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS060, ETS120, ETS061

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Björn Landfeldt, bjorn.landfeldt@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitn95