Kursplan för

Simulering
Simulation

ETS061, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4-ks, D4-ks, E4-ks, I4, I4-pvs, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge en introduktion till diskret händelsesimulering, grundläggande optimering och heuristiska metoder som simulated annealing, tabu-sökning, evolutionära algoritmer och GRASP.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursen börjar vi med att studera diskret händelsesimulering. Studenterna lär sig att skriva händelse- och processimuleringsprogram i generella programspråk som Java. Uppskattning av noggrannhet, generering av slumptal, metoder för att studera sällsynta händelser, verifiering och validering studeras också.

Sedan fortsätter vi med optimeringslära. Vi studerar konvexa problem och deras dualer. Vi fortsätter med linjär programmering, simplexalgoritmen och kolumngenerering. Vi visar hur icke-linjäritet kan modelleras. Därefter fortsätter vi med heltalsprogrammering, dess relation till linjär optimering och branch-and-bound-metoden för heltalsprogrammering. Vi nämner också cutting plane-metoden för heltalsprogrammering och ger en översikt av komplexitetsteorin som omfattar polynomiell komplexitet och NP-hardness.

Slutligen betraktar vi heuristiska metoder för kombinatoriska optimeringsproblem varvid vi betraktar dem som en metod att optimera via simulering. Lokal sökning och hur slumpmässighet spelar in förklaras. Grundläggande meta-heuristiska metoder so simulated annealing, evolutionära algoritmer och GRASP förklaras. Vi illustrerar också Monte Carlo-metoder.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkända hemuppgifter ger betyget tre. För betyg fyra eller fem krävs dessutom godkänd hemtentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Programmering, grundläggande matematisk statistik, statistiska metoder, matematisk analys.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS060, ETS120

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Christian Nyberg, Christian.Nyberg@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ets061