Kursplan för

Trådlösa kanaler
Wireless Communication Channels

EITN85, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2023-04-11

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Kommunikationssystem.
Obligatorisk för: MWIR1
Valfri för: BME4, D4, E4-ks, MSOC2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge en genomgripande genomgång av den trådlösa kanalens egenskaper. Detta inkluderar förståelse av underliggande fysiska utbredningsmekanismer, mätning av kanalegenskaper, metoder för att modellera kanalegenskaper, samt en grundläggande förståelse av hur dessa saker relaterar till olika aspekter av ett trådlöst system.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Tentamen (muntlig eller skriftlig, 5 timmar) + godkända inlämningsuppgifter. Studentens prestation bedöms på två sätt. Studenten skall klara av kursens laborativa moment, vilket består av att i mindre grupp, vid tre tillfällen, analysera och utvärdera olika egenskaper hos radiokanalen och skriva en rapport om detta. Det andra och betygssättande momentet är en tentamen bestående av såväl teoretiska frågor som problemlösning. Denna tentamen kan både vara skriftlig och muntlig, inlämnade rapporter på samtliga laborativa moment är ett krav för att få delta i tentamen. Föranmälan krävs för omtentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig eller muntlig tentamen
Kod: 0218. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ETT051/EITG05 Digital kommunikation och ETIF05 Grundläggande radioteknik eller EITF50 Introduktion till trådlösa system.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETIN10, ETI085

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Xuhong Li, xuhong.li@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitn85