Kursplan för

Elektrodynamik
Electrodynamics

EITN80, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2023-04-11

Allmänna uppgifter

Valfri för: E4-fh, F4, F4-tf, F4-f, F4-fel, F4-axn, MFOT1
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen ger en djup och bred förståelse för elektromagnetisk fältteori. Den kompletterar grundkursen med viktiga delar som rör elektromagnetiska vågor och växelverkan mellan rörliga laddade partiklar och elektromagnetiska fält. Den ger också den relativistiska beskrivningen av elektrodynamiken, med syftet att ge en grundläggande förståelse av acceleratorfysik. I kursen diskuteras olika tekniker för mätning av elektromagnetiska fält i experiment och teknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Områden som behandlas är: Maxwells ekvationer, multipolutvecklingar, relativistisk transformation av elektromagnetiska fält, laddade partiklars rörelse i elektromagnetiska fält, strålning från accelererande laddningar, hålrumsvågledare, resonanskaviteter, mätning av elektromagnetiska fält.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänd kurs och betyg 3 krävs godkända inlämningsuppgifter och godkänd hemtentamen. Utöver detta kan frivillig muntlig tentamen ge betyg 4 eller 5.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgiftere Delmomentet omfattar: Tre inlämningsuppgifter
Kod: 0218. Benämning: Skriftlig hemtentamen.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd hemtentamen

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETEN01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Johan Lundgren, johan.lundgren@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitn80