Kursplan för

Projekt i trådlös kommunikation
Project in Wireless Communication

EITN21, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2023-04-11

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Kommunikationssystem.
Obligatorisk för: MWIR2
Valfri för: C5, D5, E5-ks
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att i projektform ge en sammanhängande bild av hur de olika komponenterna i ett trådlöst kommunikationssystem fungerar och samverkar. Studenten ska kunna simulera ett kommunikationssystem uppbyggt av delblock innefattande såväl det fysiska lagret som grundläggande kontrollmekanismer. Därigenom ska också en god förståelse skapas för hur man kan simulera prestanda och verifiera funktionen och prestanda hos kommunikationssystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består till största delen av ett simuleringsprojekt där studenterna i grupp analyserar, implementerar, simulerar och testar ett kommunikationssystem. Projektet kräver att kunskaper från andra närliggande kurser kombineras och innebär studier av rekommenderad litteratur, sökande av externa kunskapskällor, implementering, simulering och testning. Föreläsningar och övningar fungerar som en direkt introduktion till projektet, medan huvuddelen av kursen består i projektarbete.

Vid kursens slut skall projektet redovisas såväl skriftligt som vid en muntlig presentation/demonstration.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter, projektrapport och muntlig presentation av projektarbete.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Projekt i trådlös kommunikation.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd projektrapport och muntlig redovisning Delmomentet omfattar: Muntlig projektpresentation och skriftlig projektrapport
Kod: 0218. Benämning: Inlämningsuppgift.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig presentation Delmomentet omfattar: Inlämningsuppgifter, datorsimuleringar

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EITN15, EITN20

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Fredrik Tufvesson, fredrik.tufvesson@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitn21