Kursplan för

Elektronik
Electronics

EITA35, 15 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2023-04-11

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: E1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge baskunskaper för fortsatta studier i elektroteknikämnet. Teknologen skall få en helhetssyn av och kunna visa prov på kunskaper om elektriska system, dvs. funktionsblockens uppbyggnad av scheman, komponenter, källor och belastningar. Teknologen skall också ha tillägnat sig kunskaper och färdigheter i kretsteori samt grunderna om hur signaler behandlas i tid- och frekvensplanet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen består av godkända laborationer, labrapporter, projektarbete samt två tentamina, del 1 och del 2. Två omtentamina per år finns för de ovan beskrivna del 1 och del 2. Föreläsningsserien och laborationerna ges endast en gång per år. Betyget viktas som det trunkerade medelvärdet av resultatet på del 1 och del 2.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Deltentamen 1.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Kretsteori, grunder och växelströmslära.
Kod: 0218. Benämning: Deltentamen 2.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Hela kursen, men framför allt system uppbyggda kring operationsförstärkaren samt digitala komponenter.
Kod: 0318. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport. Delmomentet omfattar: Övergripande kunskaper och helhetssyn på elektriska system samt projektarbete med rapportskrivning. Övrig information: Projektet ges endast en gång per år.
Kod: 0418. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och laborationsrapporter. Delmomentet omfattar: Laborationer.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETE022, ETE115, ETI195, ETI196, ETIA01, ESS010

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mattias Borg, mattias.borg@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eita35