Kursplan för

Digitala system
Digital Systems

EITA15, 15 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IDA1, IEA1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge högskoleingenjören grundläggande kunskaper i digitalteknik och datorteknik. Syftet är också att ge praktiska färdigheter i strukturerade metoder för problemlösning, konstruktion och felsökning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Laborationerna ger en fördjupad träning i ämnet och belyser följande moment: 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända laborationer i datorteknik och digitalteknik, godkända inlämningsuppgifter/dugga samt godkänt projekt innehållande konstruktion och skriftlig rapport.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0119. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen
Kod: 0219. Benämning: Laborationer, digitalteknik.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationsuppgifter. Delmomentet omfattar: Laborationer i digitalteknik.
Kod: 0319. Benämning: Laborationer, datorteknik.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationsuppgifter. Delmomentet omfattar: Laborationer i datorteknik. Övrig information: För deltagande i laborationskurs datorteknik krävs att laborationskurs digitalteknik fullgjorts.
Kod: 0419. Benämning: Inlämningsuppgifter, dugga.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter/dugga. Delmomentet omfattar: Inlämningsuppgifter, dugga.
Kod: 0519. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt innehållande konstruktion och skriftlig rapport. Delmomentet omfattar: Projekt

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDI601, EDT603, EDI610

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Erik Larsson, erik.larsson@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eita15