Kursplan för

Elektronik
Electronics

EITA10, 5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2023-04-11

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: D2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Studenterna skall få en förståelse för kretsteknikens grunder och de däri ingående grundläggande elementen. Studenten skall kunna tillämpa dessa kunskaper tillsammans med den introduktion till de elektroniska komponenterna som kursen innehåller för att kunna bygga enklare elektriska kopplingar till ett inbyggt system. Studenten skall också få en inblick i inbyggda system, och det samspel mellan programvara, mikrokontroller och elektronik som finns i dessa.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller en genomgång av den enklare delen av kretstekniken. Den tar upp de grundläggande kretselementen, signalers tids- och frekvensegenskaper. Detta tillämpas sedan på elektriska kopplingar företrädesvis kopplat till gränssnittet mellan dator och omvärld. De teoretiska kunskaperna omsätts i praktiken på laborationerna.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen består av godkända laborationer, labbrapporter, elektroniska hemuppgifter samt frivillig tentamen. Godkända laborationer, labbrapporter och inlämningsuppgifter ger betyget 3. En skriftlig tentamen krävs för högre betyg (4 eller 5). Två omtentamina per år ges, men övriga moment examineras endast under kursens gång.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Hemuppgifter som görs online. För betyg 4 eller 5 krävs dessutom skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Hela kursen
Kod: 0217. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Övrig information: Laborationerna erbjuds endast under ordinarie kursomgång.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ESS010, ETE022, ETE115, ETIA01, EITA35, EITF90

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Iman Ghotbi, iman.ghotbi@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/EITA10