Kursplan för

Flerdimensionell analys med vektoranalys
Calculus in Several Variables

FMAB35, 7.5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2024-04-15
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik Fördjupning: Grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Obligatorisk för: F1, Pi1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge en grundläggande behandling av den flerdimensionella analysen, inklusive tredimensionell vektoranalys. Särskilt fokuseras den roll som flerdimensionell analys spelar i tillämpningar inom teknikämnen av olika slag, med avsikt att ge den blivande civilingenjören en god grund för vidare studier i såväl matematik som andra ämnen. Syftet är vidare att utveckla studenternas förmåga i problemlösning och i att tillgodogöra sig matematisk text.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Del 1. Flerdimensionell analys

Del 2. Vektoranalys

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: På den första delkursen skriftligt prov omfattande teori och problem. På den andra delkursen, skriftligt prov. Slutbetyget baseras på resultaten på de båda delproven - poängen på överbetygsdelarna adderas. Datorlaborationer.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0121. Benämning: Vektoranalys.
Antal högskolepoäng: 2.5. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Skriftligt prov i mitten av läsperioden. Omtentamina i ordinarie tentamensperioder. Modulen omfattar: Se del 2 ovan.
Kod: 0221. Benämning: Datorlaborationer.
Antal högskolepoäng: 0.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Godkänd föreberedelseuppgift och godkänt genomförande av laborationen i par.
Kod: 0321. Benämning: Flerdimensionell analys.
Antal högskolepoäng: 5.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Skriftligt prov omfattande teori och problem. Modulen omfattar: Se del 1 ovan.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Endimensionell analys (FMAB66 och FMAB70) och FMAB22 Lineär algebra.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMA435 FMA025 FMA430 FMAF15 FMAB30

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Studierektor Anders Holst, Studierektor@math.lth.se
Lärare: Tomas Persson, Tomas.Persson@math.lth.se
Kursadministratör: Studerandeexpeditionen, expedition@math.lth.se
Hemsida: https://canvas.education.lu.se/courses/20419