Kursplan för

Vatten
Water

VVRA05, 9 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2023-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: V2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet är att studenterna skall få insikt om de grundläggande kunskaper som erfordras för analys och problemlösning inom några viktigare områden med vattenanknytning som en väg- och vattenbyggare kan komma i kontakt med. Vidare skall studenten i viss utsträckning kunna tillämpa kunskaperna på problem inom vattenbyggnad, stadsbyggnad och vattenförsörjning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Under kursens gång erbjuds två deltentamen och dessutom skall inlämningsuppgifter presenteras i skriftliga rapporter. Inlämningsuppgifterna poängsätts och görs i grupper om två studenter. Slutbetyg baseras på summan av poängen från deltentamen och inlämningsuppgifter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VTGA01 Teknisk geologi, FMAA05 Endimensionell analys och VSM010 Mekanik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VVR120, VVR145

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Magnus Persson, magnus.persson@tvrl.lth.se
Kursansvarig: Erik Nilsson, erik.nilsson@tvrl.lth.se
Hemsida: http://www.tvrl.lth.se/utbildning/courses/