Kursplan för

Hydrologi och akvatisk ekologi
Hydrology and Aquatic Ecology

VVRA01, 15 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2023-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: W1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Undervisningen ger teoretisk bakgrund samt praktiska exempel kopplat till ett avrinningsområden i södra Sverege där man gör fältövningar. Med detta som bakgrund och åskådningsexempel gör studenterna en projektuppgift i grupp. Dessutom hålls traditionella föreläsningar och övningar.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen sker både individuellt och baserat på arbete i grupp. Delkurs 1 betygsätts genom obligatorisk skriftlig tentamen i slutet av läsperiod 1. Delkurs 2 betygsätts genom projektuppgift i grupp. Det graderade slutbetyget (3, 4 eller 5) baseras på tentamen och projektuppgift. För godkänd kurs krävs godkänd tentamen, godkänd skriftlig och muntlig redovisning av fältövningar, och godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift under delkurs 2. Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Delprov 1.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkänd tentamen, godkänd skriftlig och muntlig redovisning av fältövningar. Delmomentet omfattar: Vattnets kretslopp, mänsklig påverkan och ekologi Övrig information: Examination i slutet av period 1
Kod: 0217. Benämning: Delprov 2.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift under delkurs 2. Delmomentet omfattar: Restaurering av förorenat vattendrag Övrig information: Muntlig och skriftlig presentation av projekt vid slutet av period 2.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Kunskaper i matematik, fysik, kemi och biologi motsvarande NV-programmet på gymnasiet.
Begränsat antal platser: Nej
Urvalskriterier: Se allmän information på LTH:s hemsida
Kursen överlappar följande kurser: VVR111

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Erik Nilsson, erik.nilsson@tvrl.lth.se
Kursansvarig: Mikael Ekvall, mikael.ekvall@biol.lu.se
Hemsida: http://www.tvrl.lth.se/utbildning/
Övrig information: Kursen bedrivs som ett samarbete mellan Institutionen för Teknisk Vattenresurslära och Ekologiska Institutionen.