Kursplan för

Antennteknik
Antenna Technology

ETEN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2023-04-11

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Kommunikationssystem.
Obligatorisk för: MWIR1
Valfri för: E4-fh, F4, F4-fel, MFOT1, N4-hn
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Teknologen skall tillägna sig grundläggande kunskaper inom antennteknik. Teknologen ska erhålla god förmåga att analysera och dimensionera antenner. Teknologen ska erhålla god kännedom om olika antennparametrar såsom direktivitet och strålningsdiagram.

Teknologen ska genomföra och dokumentera ett projekt där en antenn beräknas, simuleras, tillverkas och slutligen mäts upp.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Repetition av Maxwells fältekvationer och randvillkor. Antennparametrar, fundamentala samband, strålningsintegraler. Rundstrålande och direktiva antenner. Resonanta och icke-resonanta antennelement. Olika antenntyper såsom: trådantenner, mikrostripantenner, aperturantenner, gruppantenner inklusive diagramsyntes och reflektorantenner samt mätteknik. Numeriska metoder för antennproblem, t.ex. momentmetoden.

En laborationsdel inom vilken en patchantenn dimensioneras, tillverkas och mäts upp.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och skriftlig laborationsrapport.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0110. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Antennteori.
Kod: 0210. Benämning: Laborationsdel.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig laborationsrapport. Delmomentet omfattar: Laborationer.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Elektromagnetisk fältteori (F) ETE055, EITF85 (Pi) ETEF01 eller (E) ESS050, EITF80.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETE100

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Mats Gustafsson, mats.gustafsson@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eten10