Kursplan för

Datateknik, introduktionskurs
Introduction to Computer Engineering

EITA20, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IDA1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att introducera studenten till studiestrategier, sin kommande yrkesroll, etiska aspekter, ingenjörsmässigt skrivande, teamarbete, webbprogrammering och grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkända delmoment.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Studiestrategier.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Deltagande i obligatoriska moment
Kod: 0217. Benämning: Webbprogrammering.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd laboration
Kod: 0317. Benämning: Ingenjörsmässigt skrivande.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Deltagande i obligatoriska moment och godkänd inlämningsuppgift
Kod: 0417. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Deltagande i obligatoriska moment och godkänt projekt

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDT632, EEIA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Christian Nyberg, christian.nyberg@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eita20
Övrig information: Vissa av de obligatoriska momenten ingår i Ing-dagar