Kursplan för

Arbetsorganisation och ledarskap
Work Organization and Management

MAMF16, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2022/23
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2022-04-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: M3
Valfri för: F4, MD4, N4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge förståelse för hur olika typer av arbetsorganisationer byggs upp och hur arbete fördelas och samordnas, med särskild hänsyn till människans behov och villkor. Centralt i kursen är arbetets och organisationens utformning och ömsesidiga anpassning under samtidigt beaktande av betingelser för produktivitet och arbetstillfredsställelse. Till ämnet hör kombinationer av sociala och tekniska aspekter, dels vid förändringar i befintliga produktionssystem, dels vid utformning av nya. Kursen ger speciellt förståelse för villkoren vid genomförande av förändringar i arbetsorganisationer och vilka krav detta ställer på ett hållbart och innovativt hälsofrämjande ledarskap där alla individers förutsättningar beaktas. Kursen relaterar huvudsakligen till två av FNs hållbarhetsmål: 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, samt 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• Definiera och diskutera grundläggande begrepp som behandlar utformning, fördelning och samordning av arbete i organisationer.

• Förklara arbetets och organisationssystemets utformning och dess samband med arbetstillfredsställelse och produktivitet.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• Föreslå och motivera ett förändringsarbete/förbättringsarbete i en befintlig arbetsorganisation med stöd av grundläggande begrepp och principer inom området arbetsorganisation.

• Utforma ett upplägg för utformning av nya organisationssystem.

• Muntligt och skriftligt redogöra för ett arbetsorganisatoriskt delområde.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• Visa insikt i hur tekniska och sociala aspekter samverkar vid genomförande av förändringar i arbetsorganisationer.

• Visa förståelse för ledarskapets betydelse för att skapa hälsofrämjande och inkluderande arbetsplatser.

Kursinnehåll

Centrala begrepp i kursen: Arbetsorganisatoriska teorier ur produktionstekniskt och beteendevetenskapligt perspektiv. Historik och utvecklingstrender inom arbetsorganisation, särskilt industriell produktion. Ledarskap, personaladministration och kompetensutveckling. Kvalitetsarbete. Gruppteori. Funktionsvariationer. Förändringsstrategier, utvecklingsprocesser och hållbara arbetsplatser. Aktuella forsknings- och tillämpningsprojekt.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Dugga, projektarbete i grupp inklusive skriftlig rapport och muntlig redovisning, hemtentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0121. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd dugga samt hemtentamen. Delmomentet omfattar: Dugga samt hemtentamen.
Kod: 0221. Benämning: Projektarbete.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd muntlig och skriftlig presentation av projektarbete utfört i grupp. Delmomentet omfattar: Muntlig och skriftlig presentation av projektarbete utfört i grupp.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: 80
Urvalskriterier: Studenter som har kursen som obligatorisk har platsgaranti. Urval för resterande platser: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen överlappar följande kurser: MAMN30, MAMF15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Åsa Ek, asa.ek@design.lth.se
Kursansvarig: Anna-Lisa Osvalder, anna-lisa.osvalder@design.lth.se
Kursansvarig: Jonas Borell, jonas.borell@design.lth.se
Hemsida: http://www.eat.lth.se
Övrig information: Liknande kurs är MAMN30 Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning.