Kursplan för

Arbetsorganisation och ledarskap
Work Organization and Management

MAMF15, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2020-03-30

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: M3
Valfri för: F4, MD4, N4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge förståelse för hur olika typer av arbetsorganisationer byggs upp och hur arbete fördelas och samordnas, med särskild hänsyn till människans behov och villkor. Centralt i kursen är arbetets och organisationens utformning och ömsesidiga anpassning under samtidigt beaktande av betingelser för produktivitet och arbetstillfredsställelse. Till ämnet hör kombinationer av sociala och tekniska aspekter, dels vid förändringar i befintliga produktionssystem, dels vid utformning av nya. Kursen ger speciellt förståelse för villkoren vid genomförande av förändringar i arbetsorganisationer och vilka krav detta ställer på ett hållbart och innovativt hälsofrämjande ledarskap där alla individers förutsättningar beaktas.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• Definiera och diskutera grundläggande begrepp som behandlar uppbyggnad, fördelning och samordning av arbete.

• Förklara arbetets och organisationssystemets utformning och dess samband med arbetstillfredsställelse och produktivitet.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• Utforma ett upplägg för framgångsrikt förbättringsarbete, dels vid förändringar i befintliga, dels vid utformning av nya organisationssystem.

• Muntligt och skriftligt redogöra för ett arbetsorganisatoriskt delområde.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• Föreslå och motivera förändringar av en befintlig arbetsorganisation med stöd av grundläggande begrepp och principer inom området arbetsorganisation.

Kursinnehåll

Centrala begrepp i kursen: Arbetsorganisatoriska teorier ur produktionstekniskt och beteendevetenskapligt perspektiv. Historik och utvecklingstrender inom arbetsorganisationen. Ledarskap, personaladministration och kompetensutveckling. Kvalitetsarbete. Gruppteori. Funktionsvariationer. Förändringsstrategier, utvecklingsprocesser och hållbara arbetsplatser. Aktuella forsknings- och tillämpningsprojekt.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Dugga, projektarbete inklusive skriftlig rapport och muntlig redovisning, hemtenta.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0108. Benämning: Arbetsorganisation och ledarskap.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH.
Kod: 0208. Benämning: Projektarbete.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MAMN30

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Åsa Ek, asa.ek@design.lth.se
Kursansvarig: Anna-Lisa Osvalder, anna-lisa.osvalder@design.lth.se
Hemsida: http://www.eat.lth.se
Övrig information: Liknande kurs är MAMN30 Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning.