Kursplan för

Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö
Traffic Engineering Theory: Accessibility, Level of service, Safety and Environment

VTTF05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2021-04-15

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att kursdeltagarna skall skapa sig en förståelse för hur olika variabler påverkar trafikens effekter inom främst områdena framkomlighet, säkerhet och miljö men även till viss del inom områdena tillgänglighet och trygghet. Kursen skall ge förståelse för komplexiteten i att det som är bra med hänsyn till ett område inte behöver vara bra med hänsyn till de andra, och att det ofta behövs kompromissas mellan dem. Efter kursen skall kursdeltagarna ha en god teoretisk bas inför vidare fördjupning inom trafikteknik och trafikplanering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Då kursens främsta syfte är att bygga upp den trafiktekniska teoribasen ligger tonvikten på föreläsningar och övningar, men kursen innehåller även seminarier och dikussioner.

Kursen består av föreläsningar, seminarier och övningsuppgifter.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Prestationerna på tentamen utgör grunden för slutbetyget. För godkänt betyg krävs även godkända övningsuppgifter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VTVA50 Transport och samhälle OCH FMSF30 Matematisk statistik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VTT131, VTVN15, VTVN20

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Hampus Ekblad, hampus.ekblad@tft.lth.se
Examinator: Hampus Ekblad, hampus.ekblad@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se