Kursplan för

Samhällsplanering
Risk Based Land Use Planning

VRSN20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning BI/RH
Beslutsdatum: 2021-04-14

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Katastrofriskhantering och klimatanpassning.
Obligatorisk för: MKAT1
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen ska ge studenten kunskaper för att kunna medverka på ett tidigt stadium i plansammanhang, så att riskbedömningar kan vara med och bilda underlag i ett strategiskt skede av planarbeten där målsättningen är ett resilient samhälle.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar uppbyggnaden och innehållet i samhällsplaneringsprocesser och betydelsen av sådana processer för att påverka urbana risker. Kursen är uppbyggd kring ett antal kursmoment bestående av föreläsningar och litteratur kopplat till riskstyrning, sårbarhet, beslutsfattande och hantering av osäkerheter samt återhämtning, rekonstruktion och omlokalisering. Dessutom innehåller kursen moment som strävar efter att utveckla studentens färdigheter och förståelse för hur riskbedömningar kan genomföras inom ramen för fysisk planering. Kursen innehåller både individuella uppgifter och en gruppuppgift.

 

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Examinationen sker individuellt genom inlämnande av individuella uppgifter och muntlig tentamen, samt gruppvis genom muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgifter och opponering på annat arbete.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0120. Benämning: Individuell uppgift.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd individuell uppgift Delmomentet omfattar: Skriftliga inlämningsuppgifter.
Kod: 0220. Benämning: Gruppuppgift.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete Delmomentet omfattar: Skriftliga inlämningsuppgifter, muntlig redovisning samt opponering.
Kod: 0320. Benämning: Muntlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd muntlig examination.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Kurs i riskanalys på minst 7,5 hp, till exempel VRSN05 Riskanalysens och riskhanteringens grunder, VBRN45 Riskanalys inom brandteknik, VRSN25 Riskanalys inom säkerhetsområdet eller VBR180 Riskanalysmetoder.
Begränsat antal platser: 30
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Studenter som har kursen listad som obligatorisk har platsgaranti. För övrigt ges förtur till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen överlappar följande kurser: VBR110, VRSN30, EXTP70

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Alexander Cedergren, alexander.cedergren@risk.lth.se
Övrig information: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas.