Kursplan för

Samhällsplanering
Risk Based Land Use Planning

VBR110, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-03-31

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: BI4
Valfri för: RH4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ska ge studenten kunskaper för att kunna medverka på ett tidigt stadium i plansammanhang, så att riskanalyser kan vara med och bilda underlag i ett strategiskt skede av planarbeten där målsättningen är ett resilient samhälle.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Studenten skall i en projektuppgift öva kunskaper om planering på framför allt skalnivåerna översiktlig planering och fördjupad översiktsplan. Vissa delar kommer dessutom att behandlas i en mer detaljerad skala.

Parallellt med projektuppgiften löper en kursdel vars syfte är att ge kunskaper om hur risker av olika slag kan hanteras i samhällsplaneringen med riskanalyser som utgångspunkt. Projektuppgiften skall utformas med hänsyn till kraven på ett resilient samhälle. I kursen ingår också föreläsningar och litteratur som belyser problemen med samhällets sårbarhet.

Projektarbetet redovisas i ett offentligt seminarium. Undervisningen bedrivs i projektform med stödjande föreläsningar, konsultationer och seminarier.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Examinationen sker individuellt genom inlämnande av förberedelseuppgifter och gruppvis genom muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgiften och opponering på annat arbete.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 60
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Förtur för studerande på brandingenjörsprogrammet.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Alexander Cedergren, alexander.cedergren@risk.lth.se
Övrig information: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas.