Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
FASTIGHETSEKONOMIVFT045
Real Estate Economics

Antal högskolepoäng: 27. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: L3. Kursansvarig: Universitetslektor Ingemar Bengtsson, ingemar.bengtsson@lantm.lth.se, Fastighetsvetenskap. Förutsatta förkunskaper: VFR140 Grundläggande juridik med fastighetsrätt, VFT025 Fastighetsinformationsteknik och FMS033 Matematisk statistik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen i delkurs 1 och godkända projektarbeten i delkurs 2. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Syfte
Kursen i fastighetsekonomi arbetar med det juridiska begreppet fastigheter. Den skall främst ge de studerande de ekonomiska kunskaper och färdigheter som är nödvändiga vid exploatering och andra förändringar av fastighetsbeståndet. Vidare ska kursen hos studenten skapa förståelse för lantmäteriutövningens roll för såväl samhällsekonomin som privatpersoners ekonomi. Kursen ska också förbereda för nästkommande termin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Grunden i ämnet fastighetsekonomi är nationalekonomisk pristeori för en marknadsekonomi med särskilt beaktande av fastighetsmarknadens speciella restriktioner. Detta utgör också grunden för den här kursen i fastighetsekonomi. Eftersom fastigheter har speciella egenskaper som skiljer dem från många andra varor och tjänster ägnas särskilt intresse åt förutsättningarna för att marknaden ska fungera effektivt. Vidare utgör fastighetsvärdering en central del av kursen. Fastighetsvärdering är en tillämpning av den allmänna nationalekonomiska värde- och pristeorin. Dessutom ingår i kursen vissa moment från företagsekonomin, främst redovisning och räkenskapsanalys.

Undervisningen i varje avsnitt består av rent undervisande moment, såsom föreläsningar och övningar, och av projektarbeten, där kursens teoretiska moment, liksom kunskaper från tidigare kurser på programmet, integreras och tillämpas.

Ett moment i kursen utgörs av allmän nationalekonomi såsom särskilt efterfrågefunktioner och kostnadsbegrepp samt prisbildning under olika förutsättningar.

Lite mer än halvvägs in i kursen behandlas affärsredovisning, bokslut och räkenskapsanalys med särskild anpassning till värdering av fastigheter och kreditgivning på fastighetsmarknaden samt olika investeringsmetoder.

Ungefär en tredjedel av undervisningen (och ca två tredjedelar av kursen) ägnas åt mer renodlat fastighetsekonomiska moment innehållande allmänna studier av fastighetsmarknaden och dess begrepp såsom fastigheter som ekonomiska objekt, prisbildning på hyres- och fastighetsmarknaden samt fastighetstaxering och –beskattning. I avsnittet ingår att studera och jämföra objekten på fastighetsmarknaden, denna marknads finansiella och skattemässiga förutsättningar samt grundläggande byggnadsteknik. En central del utgörs av fastighetsvärdering som har tyngdpunkten på värderingsteorier och metoder och då särskilt ortsprismetoden men även avkastningsmetoden behandlas.

Litteratur
Frank, Robert H. "Microeconomics and Behavior" 6th ed. McGrawHill
Arvidsson m.fl., Den nya affärsredovisningen, senaste upplagan
Fastighetsvärdering med övningsbok (utgiven av LMV och Mäklarsamfundet), senaste upplagan
Artikelkompendium om byggnadsteknik (utgiven av Byggnadsfysik LTH, Lund)
Kompletterande material som tillhandhålls av institutionen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0103. Benämning: Delkurs 1.
Antal Högskolepoäng: 13,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Resultaten från skriftlig tentamen i delkurs 1 och godkända projektarbeten i delkurs 2 kommer att vägas samman till ett slutbetyg. Delmomentet omfattar: Grunder i nationalekonomi, företagsekonomi och fastighetsvärdering samt studier av fastigheter som ekonomiska begrepp. Övrigt: Tentamen i samband med kursens slut.

Kod: 0203. Benämning: Delkurs 2 – projektarbete.
Antal Högskolepoäng: 13,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända projektarbeten. Resultaten från skriftlig tentamen i delkurs 1 och de godkända projektarbetena i delkurs 2 kommer att vägas samman till ett slutbetyg. Delmomentet omfattar: Projektarbetena gäller regional analys samt värdering småhus och kommersiell fastigheter. Övrigt: Obligatorisk förberedd närvaro vid redovisning.