Kursplan för vårterminen 2007
JURIDIK FÖR TEKNIKERTNX011
Law for Engineers, Introductory Course in Business Law

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: A3, B2, BI3, C4, D4, E4, F4, I3, ID1, K2, M3, MD2, N2, Pi2, RH3, V4, W3. Kursansvarig: Universitetslektor Peter Gerhard, Peter.Gerhard@busilaw.lu.se, Inst för handelsrätt. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Undervisningen följer och kompletterar kurslitteraturen. Undervisningen meddelas i form av föreläsningar. LTH-gemensam kurs. Begränsat antal platser. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Urvalskriterium: antal poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen. Hemsida: http://www.busilaw.lu.se.

Mål
Kursens mål är att ge de studerande:

Innehåll
Kursen inleds med en presentation av medlen för samhällets reglering av det ekonomiska livet. Orientering lämnas om lagstiftningsapparaten, rättskällorna, rättssystemet och domstolsväsendet, även ur ett EG-rättsligt perspektiv. Därefter följer ett grundläggande studium av civilrätt, omfattande huvudsakligen förmögenhetsrätt. Särskilt belyses företagsformerna från rättslig synpunkt (framför allt aktiebolagsrätt), personrätt, avtalsrätt (främst avtalsingående och representation), köp av lös egendom, skadeståndsrätt, marknadsrätt, arbetsrätt, fastighetsrätt, plan- och byggnadslagstiftning samt miljörätt. Orientering lämnas om sådana rättsregler i övrigt som har särskild betydelse för tekniker, såsom patenträtt och upphovsrätt. Slutligen ges en kortfattad presentation av processrätt.

Litteratur
Carlson, P. & Persson, M.: Processrättens grunder. Iustus förslag 6 uppl 2001; Gerhard, P.: Köprättens grunder, Liber 8 uppl. 2002; Ramberg, C och Ramberg, J: Avtalsrätten. En introduktion, Norstedts Juridik 2 uppl 2003; Malmström, Å. & Agell, A.: Civilrätt, Liber 19 uppl. 2005; Smiciklas, M: Associationsrättens grunder. Studentlitteratur 2 uppl 2000. Arbetsmaterial: t.ex. Sveriges Rikes Lag, Norstedts Juridik eller Sveriges Lagar Fakta Informationsförslag. Frågekompendium: Institutionen för handelsrätt.