Kursplan för

Konstruktionsteknik
Structural Engineering

VBKF10, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2021-04-15

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: BI2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till byggnadsmekanik och konstruktionsteknik tillämpad på konstruktionstyper som är vanliga i byggnader. Kursen ska ge teknologen en insikt och förståelse för de krav som ställs på bärande konstruktioners bärförmåga och säkerhet. Vidare ska studenten efter genomförd kurs kunna analysera och dimensionera enklare bärande konstruktionselement samt förstå hur en byggnad fungerar utifrån de ställda kraven. Kursen riktar sig till studenter på Brandingenjörsutbildningen och är förberedande för kursen i Brandskyddssystem där konstruktioner dimensioneras med avseende på brand.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursen ingår moment som ger träning i redovisningsteknik och CAD.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig dugga samt inlämningsuppgifter som bedöms och poängsättes. Slutbetyg i kursen bestäms utifrån resultaten på duggan och inlämningsuppgiften.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0119. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter Delmomentet omfattar: Hela kursinnehållet
Kod: 0219. Benämning: Dugga.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen Delmomentet omfattar: Hela kursinnehållet
Kod: 0319. Benämning: CAD.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VSMA15 Mekanik, VBMA25 Byggnadsmaterial, VBFA05 Husbyggnadsteknik
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBK013, VSMA05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Miklos Molnar, miklos.molnar@kstr.lth.se
Övrig information: Kurshemsidan finns på canvas.education.lu.se. Registrerade studenter får inloggning till kurshemsidan. Kort info finns på www.kstr.lth.se/utbildning.