Kursplan för

Mekanik
Mechanics, Basic Course

VSMA15, 8 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2021-04-15

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: BI1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge baskunskaper i mekanik med tillämpningar på verklighetsnära problem. I kursen tränas modelltänkande. Problemlösningsförmågan utvecklas genom att Newtons lagar och matematiska verktyg används för att bygga upp och analysera beräkningsmodeller av den fysiska verkligheten.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Mekaniken kännetecknas av att man försöker fånga naturens beteendemönster och fenomen i matematiska modeller. Ämnet får därmed en stark anknytning till matematikkurserna analys och linjär algebra. Två grundläggande modeller för kroppar behandlas utförligt - partikel och stelkropp. Det är viktigt att utifrån en verklig situation kunna avgränsa ett problem (friläggning) och välja en lämplig modell för analys av problemet. Matematiska begrepp och metoder från linjär algebra och analys befästes och fördjupas när de i mekanikens modeller kan ges en klar fysikalisk tolkning.

Mekanikkursen kan grovt sett delas in i Statik och Dynamik beroende på om kropparna som studeras är i vila eller i rörelse. Dynamiken kan i sin tur delas in i Partikeldynamik eller Stelkroppsdynamik beroende på om man behöver ta hänsyn till den aktuella kroppens utsträckning eller ej.

Statik: Kraftverkan och momentverkan. Ekvivalenta kraftsystem i 2 och 3 dimensioner. Friläggning och jämvikt i 2 och 3 dimensioner. Tyngdpunkt och masscentrum. Friktion.
Dynamik: Kinematik (rörelsebeskrivning) för partiklar, och stela kroppar – rätlinjig rörelse, plan kroklinjig rörelse och relativ rörelse – translation och rotation. Kinetik (samband mellan krafter och rörelser) för partiklar, och stela kroppar. Rörelseekvationer, arbete, energi, effekt, impuls och rörelsemängd.

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen med teori- och problemdel.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMA420 Linjär algebra ELLER FMAB20 Linjär algebra OCH FMAA05 Endimensionell analys.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VSM010, VSMA25

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per-Erik Austrell, pea@byggmek.lth.se
Hemsida: http://www.byggmek.lth.se