Kursplan för

Modellbaserad projektering
Model Based Design

VBEF45, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2021-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: IBYA3, IBYI3, IBYV3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskap om och färdighet i digital hantering av ett projekt med focus på BIM-tekniker och husbyggande. Kursen visar hur man med hjälp av ett modernt objektsorienterat 3D-modellerande program skapar en BIM (Building Information Model) modell av ett hus som informationsbärare under hela byggprocessen. Genom det pågående paradigmskiftet i byggbranschen från ett dokument- till ett databasbaserat informationssystem lärs ut hur vi ska hantera och utveckla såväl grafisk, skriftlig som annan information för att effektivisera byggandet. Här tas upp ändringar i arbetsmetoder, nya och skiftande arbetsroller, nya ansvarsområden, ny effektivare byggprocess. Teorin ska ge insikter om hur arkitektens objektmodeller organiseras for att stödja bygginformationsmodellering (BIM).

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examination sker på underlag av enskilt redovisade övningsuppgifter samt godkänd teoriquiz med betygsskala U, G. Slutbetyg (TH) med delavsnitt betygsatta med såväl TH betyg som UG betyg. Obligatorisk närvarokrav på föreläsningar.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VBEA30
Begränsat antal platser: 30
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: AFO680, MMT656

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Margherita Lisco, margherita.lisco@construction.lth.se
Kursadministratör: Kolbrun Arnadottir, kolbrun.arnadottir@construction.lth.se
Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/
Övrig information: Uppgifterna, övrig instruktion och information kommer att vara på Canvas.