Kursplan för

Programarbete och bygglov
Programwork, Social Planning and Building-design

VBEF30, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2021-04-15

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Den pedagogiska idén och det övergripande målet för kursserien (VBEF25-VBEF40) är att ge studenten insikt i och förståelse för byggbranschens arbetsvillkor samt träna på samarbete och praktisk problemlösning.

Den här delkursen syftar till att belysa samhällets styrning av byggandet och byggprocessens tidiga skeden, från råmark till bygglovsansökan.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Med ett perspektiv på samhällets och byggherrens ansvar behandlar kursen det gällande regelverket kring planering och byggande av gruppbebyggelse. Plan- och bygglag, samt myndigheters regler, råd och anvisningar anknyts till det aktuella projektarbetet. I plan- och bygglagen behandlas särskilt detaljplane- och bygglovsprocesserna. Kravet på ett hållbart samhälle måste beaktas vid utformning av den byggda miljön där kunskaper om miljölcertifiering innefattande hållbart materialval och energihushållning spelar en avgörande roll.

Formulering av byggherrens (beställarens) behov i ett program är en viktig utgångspunkt för att kunna utforma bygglovshandlingar för ett projekt. Gestaltning och anpassning till omgivande bebyggelse är andra viktiga kursmoment. Den enskilda byggnadens sammankoppling till omgivande infrastruktur med frågor om t.ex. tillgänglighet och mediaförsörjning belyses.

Kunskaper inom många områden, inte bara ovan nämnda, måste inhämtas och integreras för att kunna uppnå det övergripande målet för kursen och att kunna upprätta bygglovhandlingar för ett småhus. Föreläsningar, övningar och undervisningsmaterial stödjer det pågående projektarbetet på ett generellt plan. Studenternas uppgift är sedan att omforma och anpassa detta till det aktuella projektet.  I kursen medverkar yrkesverksamma gästföreläsare och handledare.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Slutbetyg består till 50% av betyget på projektuppgiften och till 50% av resultatet från skriftlig individuell tentamen. Samtliga inlämningsuppgifter godkända samt 80% närvaro på föreläsningar, seminarier, studiebesök o.dyl. krävs dessutom för erhållande av slutbetyg.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Byggteknik med arkitektur BIM-modellering och visualisering, Miljövetenskap, Arkitektur- och Byggteknikhistoria.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBE680

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Urban Persson, urban.persson@construction.lth.se
Kursadministratör: Kolbrun Arnadottir, kolbrun.arnadottir@construction.lth.se
Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/
Övrig information: Kursen läses i anknytning till kurserna VBEF25, VBEF35 och VBEF40. Vissa moment i kursen kan komma att ges på engelska.