Kursplan för

Universal design, projekt
Universal Design, Project

TNSF02, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning ID
Beslutsdatum: 2021-04-22

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID2
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

I ett samhälle för alla utformas produkter, tjänster och miljöer utifrån vetskapen att människor är olika och har olika förutsättningar, och att dessa för samma person varierar över tid och med olika situationer. Denna kurs är inriktad på universell utformning (Universal Design) som kan förklaras som design av produkter, tjänster och miljöer som är användbara för en så stor del av befolkningen som möjligt, utan att det krävs speciell anpassning.

Syftet med kursen är att studenterna i sina kommande yrkesroller skall kunna ta hänsyn till människors olika förutsättningar och förmågor samt tränas i att föreslå och förverkliga möjliga förbättringar till produkter, tjänster och miljöer så att de i högre grad uppfyller kriterierna för universell och inkluderande design. Kursens behandlar processen (hur man tar fram nytt) och även utvärdering av resultat.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av ett projektarbete som industridesign- och civilingenjörsstudenter utför tillsammans.

Projektarbetet skall resultera i en prototyp av en universellt utformad produkt, tjänst eller miljö. Kursen är problembaserad och projektorienterad.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Examinationen baseras på arbete i grupp. Om projektarbetet i grupp bedöms som godkänt, erhålls betyget godkänt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: TNSA01 Universal design, teori samt MAMF30 Ergonomi.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TNSF01, TNX153, TNSF10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Per-Olof Hedvall, tekn dr, per-olof.hedvall@certec.lth.se
Kursansvarig: Håkan Eftring, universitetslektor, tekn dr, hakan.eftring@certec.lth.se
Hemsida: http://www.certec.lth.se/utbildning