Kursplan för

Introduktion till maskinteknik
Introduction to Mechanical Engineering

MMTA02, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2021-04-13

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: M1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

 

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Under första halvan av kursen arbetar teknologerna i laborationsform med uppgifter kopplade till en kommersiell produkt. Laborationsuppgifterna baseras på maskintekniks teknikbas, så som produktutveckling/design, tillverkningsteknik, materialteknik, maskinelement etc. Laborationerna föregås av föreläsningar inom respektive ämnesområde av specialister. Utgångspunkten är att den praktiskt tillämpade funktionen/processen skall stå i centrum för verksamheten i kursen.

Under andra halvan av kursen arbetar teknologerna med ett konstruktions-/produktutvecklingsprojekt. I projektet ingår även en hel del enklare tillverknings- och monteringsarbete. Projektarbetet ska förutom en tillverkad produkt även resultera i både en skriftlig rapport och en muntlig presentation varför föreläsningar gällande skriftlig och muntlig presentationsteknik ges under projektets gång.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Obligatoriska laborationer och obligatorisk projektuppgift med både skriftlig och muntlig presentation.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MMTA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Hans Walter, hans.walter@iprod.lth.se
Hemsida: http://www.iprod.lth.se