Kursplan för läsåret 2007/2008
INTRODUKTION TILL MASKINTEKNIKMMTA01
Introduction to Mechanical Engineering

Antal högskolepoäng: 5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MMTA02. Obligatorisk för: M1, MD1. Kursansvarig: Hans Walter, hans.walter@mtov.lth.se, Industriell Produktion. Prestationsbedömning: Obligatoriska inlämningsuppgifter och obligatorisk närvaro på föreläsningar. Hemsida: http://www.mtov.lth.se.

Syfte
Att förse studenten med grundläggande tekniska ramar och en insikt om maskinämnets teknikbas. Att väcka en nyfikenhet inför maskintekniks olika ämnesområden genom att kombinera experimentella studier med teoretiska frågeställningar kopplat till en fysisk produkt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursen arbetar teknologerna i grupper med inlämningsuppgifter och laborationer kopplade till en kommersiell produkt. Inlämningsuppgifterna hämtas från maskintekniks teknikbas, så som produktutveckling/design, tillverkningsteknik, materialteknik, maskinelement etc. Inlämningsuppgifterna föregås av föreläsningar inom respektive ämnesområde av specialister samt studiebesök i ämnenas forskningsverkstäder. Utgångspunkten är att den praktiskt tillämpade funktionen/processen skall stå i centrum för verksamheten i kursen.

Litteratur
Kompendium/Kurspärm sammanställd av institutionen.