Kursplan för

Utveckling av komplexa tekniska produktssystem
Development of Complex Technical Product Systems

MMKN70, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2021-04-13

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4-pu, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Komplexa produktssystem, det vill säga produkter som består av ett stort antal komponenter och avancerade tekniker (exempelvis inom fordon-, flyg- och rymdindustri) kräver särskilda principer, metoder och verktyg för deras utveckling. I jämförelse med mindre komplexa produkter behöver man exempelvis hantera ett mycket stort antal specifikationer och utveckla en genomtänkt produktarkitektur som kan integrera befintliga och nya komponenter under hela produktlivscykeln. Felanalys, simulering, verifiering och validering av dessa stora system är dessutom mycket utmanande på grund av storleksordning. Tätt samarbete mellan olika discipliner behövs; det kräver en viss organisation med ingenjörer med systemförståelse i spetsen för att hantera denna komplexitet, samt betydande datorbaserade stödsystem.

Denna kunskap är viktig för blivande produktutvecklare som kommer med stor sannolikhet under sin karriär att arbeta direkt eller indirekt med sådana system, vars antal och typer ständigt ökar. Ökad grad av digitalisering och artificiell intelligens samt hänsynstagande till hållbarhetsaspekter och cirkulär ekonomi är exempel av trender som bidrar till behov av allt mer komplexa och tekniskt avancerade produktsystem. Ofta utvecklas dessutom sådana produktsystem av virtuella och globala produktutvecklingsteam. Slutligen sprider sig dessa metoder och verktyg och tillämpas mer och mer till mindre komplexa produkter. Detta ställer höga krav på en produktutvecklingsingenjör att förstå systemteknik (eng. systems engineering).

Att ha grundläggande kunskaper och förmågor av de principer, metoder och verktyg som används i industrin för utvecklingen av komplexa produktssystem är huvudsyftet för denna kurs.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

I denna kurs behandlas grunderna inom systemteknik (eng. systems engineering) samt relaterade metoder och verktyg som återkommer i de flesta berörda industrierna. Många av kursens aktiviteter utförs med yrkesutövare. Kursens moment inkluderar:

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gästföreläsningar, självstudier, seminarier och övningar/grupparbeten.

De undervisade principerna, metoderna och teknikerna tillämpas i ett projekt som utförs, om möjligt, i direkt samverkan med ett industriföretag.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: En obligatorisk projektuppgift, i form av ett industriellt utvecklingsprojekt, ingår i kursen, vilket utförs i grupper om 4-6 studenter per grupp. Projektarbetet bedöms i skalan TH, vilket också blir slutbetyget.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Damien Motte, damien.motte@design.lth.se
Lärare: Johan Granholm, johan.granholm@design.lth.se