Kursplan för

Utvecklingsmetodik
Product Development and Design Methodology

MMKF01, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2021-04-13

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: M3, MD3
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om strategier, begrepp och metodik vid produktutveckling. Vidare skall kursen ge grundläggande kunskaper i konstruktionsmetodik i form av procedurer, metoder och tekniker, med fokus på deras användning i produktvecklingens konceptfas. Studenten ska också ha förvärvat förmågan av att tillämpa dessa kunskaper i ett industriellt sammanhang. Vidare ska studenten ha förvärvat insikter om betydelse av produktutveckling i ett tillverkande företag avseende dess tillväxt och framgång på marknaden samt dess plats och relevans för samhällets tillväxt och välstånd.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Utifrån en övergripande modell över den industriella utvecklingsprocessen, genomgås översiktligt hur ett industriföretag tar fram en för företagets övergripande mål lämpligt avpassad portfölj av utvecklingsprojekt. I följande del av kursen behandlas produktutvecklingsprocessen, med tyngdpunkten på den inledande princip- eller, alternativt uttryckt, konceptutvecklingsfasen. Den för utvecklingsprocessen centrala konstruktionsmetodiken genomgås i ett övergripande perspektiv, med tyngdpunkten även här lagd på konceptfasen. I en sista del behandlas de senaste forskningsrönen inom området produktutveckling, som t.ex. global produktutveckling. Studenterna får härmed en första insikt i forskning inom produktutveckling.
Inledningsvis föreläses teorin, varefter ett tillämpningsprojekt med inriktning mot konceptutvecklingsfasen genomförs. Detta utförs om möjligt i direkt samverkan med ett industriföretag. Alternativt utnyttjas ett fiktivt företag, för att ge den industrinära anknytningen av projektet. Arbetet utförs i grupper om 5-6 teknologer per grupp. Projektarbetet redovisas i form av en för respektive grupp gemensam rapport och muntligen av hela gruppen vid en för alla grupper gemensam presentation inför medverkande företag.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Både en individuell skriftlig tentamen och en projektuppgift som utförs i grupper om 5-6 studenter ingår i kursen. I projektet tillämpas den i kursen undervisade konceptutvecklingsmetodiken för att utveckla ett fullt koncept från en produktidé. Tentamen kontrollerar på individnivå den teoretiska kunskapsbasens bredd och djup. Projektarbetet bedöms i skalan TH och alla gruppmedlemmar erhåller det för respektive projektarbete uppnådda projektbetyget. Tentamen betygsätts med skalan UG. Både projektarbetet och tentamen måste vara godkända för att kursen blir godkänd. Projektbetyget blir i regeln slutbetyget. Ett högt tentamensresultat kan dock leda till ett högre slutbetyg enligt de två följande principerna: studenterna med projektbetyget 3 och ett högt tentamensresultat erhåller slutbetyget 4; studenterna med projektbetyget 4 och ett högt tentamensresultat erhåller slutbetyget 5.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0119. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Individuell skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Tentamen kontrollerar på individnivå den teoretiska kunskapsbasens bredd och djup. Övrig information: Tentamenstid meddelas av kursledningen.
Kod: 0219. Benämning: Konceptutvecklingsprojekt.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Alla gruppmedlemmar erhåller den för respektive projektarbete uppnådda projektbetyget. Delmomentet omfattar: I projektet tillämpas den i kursen undervisade konceptutvecklingsmetodiken för att utveckla ett fullt koncept från en produktidé.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Damien Motte, damien.motte@design.lth.se
Kursadministratör: Cilla Perlhagen, cilla.perlhagen@design.lth.se
Lärare: Nanond Nopparat, nanond.nopparat@design.lth.se
Hemsida: http://www.product.lth.se/education/courses/