Kursplan för

Transmissioner, dimensionering
Transmissions, Dimensioning

MMEN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2021-04-13

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4-tt
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger insikt och kunskaper i hur transmissionselement dimensioneras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Vanligt förekommande transmissionselement

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Obligatoriska inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MMEF05 Transmissioner och MMEF01 Tribologi.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Rikard Hjelm, rikard.hjelm@mel.lth.se
Hemsida: http://www.mel.lth.se/utbildning/dimensionering/
Övrig information: Vid färre än 12 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.