Kursplan för

Tillämpad vattenkemi
Applied Aquatic Chemistry

KOOF01, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2021-04-14

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: W2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Många yrkesverksamma civilingenjörer i ekosystem arbetar med vattenresurshantering, vattenrening, markfrågor och myndighetsutövning där vattenfrågor spelar en stor roll. Inte minst är kemiska, biologiska och ekologiska frågor ständigt aktuella. Förmågan att kombinera kunskap om vattenkemi i naturliga system med en gedigen kompetens i teknik och ekologi gör civilingenjören i ekosystemen unik. Den breda arbetsmarknaden inom näringsliv och offentlig sektor ställer också stora krav på förmåga att kommunicera effektivt med medarbetare, kunder och allmänhet på engelska.

Att ge nödvändig kunskap om vattenkemiska processer och de modeller som finns för att ge en förståelse för samspelet mellan människa och den akvatiska miljön. Kursen syftar också till att ge förmåga att värdera miljöfrågeställningar från ett naturvetenskapligt betraktelsesätt i arbetsliv och samhällsdebatt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen tar upp vattenkemiska jämviktsprocesser såsom syra/bas-reaktioner, gas/vätske-reaktioner, buffertsystem, titreringsstrategier, fast fas/vätske-reaktioner, redoxprocesser samt redoxbuffring. En beräkningsteknisk metodik för komplexa vattenkemiska system utvecklas under kursens gång. Stor vikt läggs vid studentens förmåga att självständigt tolka vattenkemiska processer, system och beräkningar och att lösa verklighetsnära vattenkemiska uppgifter. Ett centralt pedagogiskt element är att studenterna stödjer varandras inlärning genom aktivt och reflekterande arbete i grupp. Laborationerna är obligatoriska och syftar till att ge en personlig upplevelse av de kemiska processer som hanteras teoretiskt, samt insikt i hur kemiska analyser hanteras i arbetslivet. Arbete med problemlösning och kommunikation spelar således en stor roll vid inlärning av kursen.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Kvantitativ och kvalitativ bedömning av inlämnad arbetsbok bestående av vattenkemiska beräkningsuppgifter med teori, metodbeskrivningar, beräkningar, resultat och tolkningar. Den kvalitativa bedömningen grundas på korrekthet, fullständighet, komplexitet och kreativitet. Godkända enskilda och gruppvisa laborationer och laborationsredogörelser.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0109. Benämning: Laborationskurs.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och projekt. Delmomentet omfattar: Omfattar laborationer i vattenkemi samt laborationer och projektarbete i atmosfärskemi
Kod: 0209. Benämning: Vattenkemi.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Kontinuerlig examination i form av arbetsbok med beräkningar och kommentarer. Godkända laborationer och projekt. Slutbetyg viktas mellan kursdelarna. Delmomentet omfattar: Kontinuerlig examination i form av arbetsbok med beräkningar och kommentarer.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KASA01 Grundläggande kemi och FAFA70 Energi- och omvärldsfysik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KOO090

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Prof. Per Warfvinge, per.warfvinge@chemeng.lth.se
Kursansvarig: Dr. Johan Reimer, johan.reimer@kemi.lu.se
Hemsida: http://www.kilu.lu.se/cas/education/undergraduate-education/ekosystemteknik/
Övrig information: Närvaro vid första undervisningstillfället är obligatorisk.