Kursplan för läsåret 2007/2008
VATTEN- OCH ATMOSFÄRSKEMIKOO090
Aquatic and Atmospheric Chemistry

Antal högskolepoäng: 9. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: KOOF01. Obligatorisk för: W2. Kursansvarig: Universitetslektor Lars Stenberg, Lars.Stenberg@polymat.lth.se och Professor Bengt Martinsson, Bengt.Martinsson@nuclear.lu.se, Materialkemi. Förutsatta förkunskaper: KOO080 eller KOO081 Inledande kemi, FAF107 Energi och miljöfysik. Prestationsbedömning: Kontinuerlig examination för vattenkemidelen i form av arbetsbok med beräkningar och kommentarer. Skriftlig tentamen i Atmosfärskemi. Godkända laborationer och projekt. Slutbetyg viktas mellan kursdelarna enligt: 0.6 x vattenkemibetyget + 0.4 x atmosförskemibetyget. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: Kursen bedrivs som ett samarbete mellan flera institutioner vid LU. Närvaro vid första undervisningstillfället är obligatorisk. Hemsida: http://www.materialkemi.lth.se.

Syfte
Att ge nödvändig kunskap om vattenkemiska processer och de modeller som finns för att ge en förståelse för samspelet mellan människa och miljö. Det samma gäller för de fysikaliska och kemiska processer som sker i atmosfären. Kursen syftar också till att ge förmåga att värdera miljöfrågeställningar från ett naturvetenskapligt betraktelsesätt i arbetsliv och samhällsdebatt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Med anknytning till verklighetsnära tillämpningar kommer kemiska och fysikaliska processer inom ekosystemen vatten och luft att belysas och förklaras.

Följande moment behandlas:

Arbete med problemlösning spelar en stor roll vid inlärning av kursen.

Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar samt laborationer.

Litteratur
Chang, R: General Chemistry – The essential concepts, 4:e uppl. McGraw Hill 2006. ISBN: 007 2828382 (ISBN: 0-07-111568-4, with Online Learning Center Password Card).
Jacob, D. J: Introduction to Atmospheric Chemistry. Princton University Press 1999 (eller senare upplaga). ISBN: 0-691-00185-5.
Warfvinge, P: Kompendium i tillämpad vattenkemi.(Uppdaterad version av kompendiet varje läsår.)

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Vattenkemi.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Kontinuerlig examination för vattenkemidelen i form av arbetsbok med beräkningar och kommentarer. Skriftlig tentamen i Atmosfärskemi. Godkända laborationer och projekt. Slutbetyg viktas mellan kursdelarna.

Kod: 0208. Benämning: Atmosfärskemi.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Kontinuerlig examination för vattenkemidelen i form av arbetsbok med beräkningar och kommentarer. Skriftlig tentamen i Atmosfärskemi. Godkända laborationer och projekt. Slutbetyg viktas mellan kursdelarna. Delmomentet omfattar: Atmosfärskemi enl. ovan.

Kod: 0308. Benämning: Laborationskurs.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Kontinuerlig examination för vattenkemidelen i form av arbetsbok med beräkningar och kommentarer. Skriftlig tentamen i Atmosfärskemi. Godkända laborationer och projekt. Slutbetyg viktas mellan kursdelarna. Delmomentet omfattar: Omfattar laborationer i vattenkemi samt laborationer och projektarbete i atmosfärskemi.