Kursplan för

Kvalitet och produktsäkerhet
Quality and Product Safety

KMBF10, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2021-04-14

Allmänna uppgifter

Alternativobligatorisk för: MLIV1, MLAK1
Valfri för: B4-l, B4-mb, B4-lm, B4-pt, K4-l, MBIO1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att introducera och träna studenterna i olika kvalitetssäkringsverktyg såsom HACCP, GMP och hygienisk processdesign samt standardiserade ledningssystem som ISO 9000, ISO 14000 och FSSC 22000.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig rapport och muntlig presentation samt opposition på projektuppgift. Skriftlig tentamen. Slutbetyget baseras på sammanlagda poäng från skriftlig rapport, muntlig presentation, muntlig opposition på projektuppgift samt skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0119. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport, muntlig presentation och opposition. Bedömning godkänd eller underkänd.
Kod: 0219. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen med bedömningen godkänd eller underkänd.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KMB031

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jenny Schelin, jenny.schelin@tmb.lth.se
Hemsida: http://www.tmb.lth.se