Kursplan för

Kvalitet och produktsäkerhet
Quality and Product Safety

KMB031, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-04-12

Allmänna uppgifter

Alternativobligatorisk för: MLIV1
Valfri för: B4-l, B4-mb, B4-lm, B4-pt, K4-l, MBIO2
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att introducera studenterna i olika kvalitetssäkringsverktyg såsom HACCP, cGMP och hygienisk processdesign samt kvalitetssystem som ISO 9000, 14000 och 22000.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig rapport och muntlig presentation samt opposition på projektuppgift. Skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jenny Schelin, jenny.schelin@tmb.lth.se
Hemsida: http://www.tmb.lth.se