Kursplan för

Läkemedelsformulering och produktion
Drug Formulation and Production

KLGN60, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2021-04-14

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Läkemedelsteknologi.
Obligatorisk för: B4-l, K4-l, MLAK1
Valfri för: N5-nbm
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är baserad på grundläggande kunskaper i kemi och kemiteknik ge en fördjupning med inriktning på utveckling av läkemedelsformulering och produktion av läkemedel.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar läkemedel och läkemedelstillverkning med betoning på fysikalkemiska och kemitekniska frågeställningar. Läkemedels öde i den levande organismen och olika administrationsvägar. Beredningsformer för läkemedel som lösningar, suspensioner, emulsioner, pulver, granuler, tabletter, kapslar, aerosoler, salvor, geler m.m. Vidare kommer det att ges en översiktlig inblick i kvalitetsaspekter, svensk och internationell läkemedelsindustri

Övningsuppgifterna syftar till att ge kunskap om olika aspekter inom läkemedelsteknologin bl.a. rörande läkemedelsformulering.

Laborationerna syftar till att ge en insikt i läkemedelsformulering samt kvalitet och fysikalkemiska egenskaper hos läkemedelsberedningar. Samt olika dokumentationssätt inom läkemedelsindustrin.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Muntlig tentamen. Aktivt deltagande i övningar och laborationer. Laborationsrapporter i enlighet med standarden för läkemedelsindustrin. poster och muntlig projektrapport. Slutbetyg baseras på den muntliga tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0120. Benämning: Läkemedelsformulering muntlig tenta och inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Betyg bedöms på svar och komplexitet på frågor enligt vad som beskrivs i SOP för exam Delmomentet omfattar: Muntlig tenta på egna frågor innan tentan måste man vara godkänd på inlämningsuppgifter i Canvas
Kod: 0220. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i projektet och tillhörande diskussioner Poster Två muntliga presentationer som grupp En specifikation för produkten Delmomentet omfattar: Ett projekt där baserat på uppgift om en aktiv substans gruppen skall föreslå en formulering och process för denna samt välja patient grupp och diskutera etiska frågor kring patient val och produkt
Kod: 0320. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Produktions master Plan och rapport för en laboration Delta i seminarie Delmomentet omfattar: Två laborationer

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KFKF01 Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KLG027, KLGN35

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Marie Wahlgren, Marie.Wahlgren@food.lth.se
Kursadministratör: Liselotte Eriksson, liselotte.eriksson@food.lth.se
Hemsida: http://www.food.lth.se