Kursplan för

Separationsprocesser i bioteknik
Downstream Processing in Biotechnology

KBTN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2021-04-14

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Bioteknik.
Huvudområde: Livsmedelsteknik och nutrition.
Alternativobligatorisk för: MBIO1
Valfri för: B4-pt, K5-p, MLIV2, W5-p, MLAK1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Man brukar säga att reaktioner avgör om en process är möjlig medan separationsprocesser avgör om processen är lönsam. Val och design av enhetsoperationerna i en process påverkar inte bara produktionskostnaderna utan har även stor inverkan på utbyte och produktrenhet. Separationsprocesser är därför viktiga enheter, ofta nyckel-komponenter i såväl läkemedels-, bioteknik-, livsmedel- som kemisk industri.

Syftet med kursen är att

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Bioprodukter och råvaror, separationsprocesser använda i nedströmsprocesser, analys av produkters utbyte och renhet, kostnadsuppskattningar och design av nedströmsprocesser, genteknik för att underlätta produktrening, integrering av produktutvinning med produktionsprocess, god tillverkningssed i samband med nedströmsprocesser

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examination sker genom skriftlig tentamen, skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgifter samt genom obligatoriskt deltagande i laborationer

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen
Kod: 0217. Benämning: Projektuppgifter.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgifter
Kod: 0317. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Laborationer

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: KETF10 Separationsprocesser eller KETF40/KTE170 Masstransport i naturliga och tekniska system
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KBT060

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Rajni Hatti Kaul, Rajni.Hatti-Kaul@biotek.lu.se
Kursansvarig: Frank Lipnizki, frank.lipnizki@chemeng.lth.se