Kursplan för

Biotekniska separationsprocesser
Separations in Biotechnology

KBT060, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Bioteknik.
Obligatorisk för: B4-pt
Alternativobligatorisk för: MBIO1
Valfri för: B4-mb, K4-p
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge en helhetssyn över bioseparationsprocesser från bioreaktor till slutprodukt samt att ge grundläggande kunskaper om de fysikalisk-kemiska grunderna för olika metoder för separation av biomolekyler. Effektiva bioseparationsprocesser bestämmer ofta om produkten når marknaden då upprening står för mer an 70 % av slutproduktspriserna. Genom att tillämpa och integretera de kunskaper som tidigare inhämtas av studenterna, skall kursen ge en djupare förståelse av de övergripande principerna för bioseparationsprocesser och av de faktorer som styr val av enskilda steg. Med exempel från existerande processer skall kursen belysa de utmaningar som biotekniker ställs inför vid processutveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkänd labrapport och projektuppgifter.

Delmoment
Kod: 0108. Benämning: Biotekniska separationsprocesser.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0208. Benämning: Laboration.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd laborationsrapport.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KBK011 Biokemi, KETF10 Separationsprocesser.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Gashaw Mamo, gashaw.mamo@biotek.lu.se
Hemsida: http://www.biotek.lu.se/KBT060