Kursplan för

Protein Engineering
Protein Engineering

KBKN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2021-04-14

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Bioteknik.
Alternativobligatorisk för: MBIO2
Valfri för: B4-mb, MLAK2
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge en fördjupad kunskap i proteiners struktur och funktion.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursen behandlas hur proteiner kan muteras slumpmässigt och lägesspecifikt med gentekniska metoder. Kombinatoriska metoder med kemiska och biologiska angreppssätt belyses speciellt. Kursen innehåller en större laborationsuppgift där eleven självständigt får designa ett modifierat protein.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig och problemorienterad hemtentamen, samt skriftlig och muntlig redovisning i grupp av rapporter från den vetenskapliga litteraturen. Rapport från övningarna och laborationerna krävs.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KBK041/KBKF01 Genteknik
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KBK050

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Johan Svensson Bonde, johan.svensson_bonde@tbiokem.lth.se
Hemsida: http://www.tbiokem.lth.se