Kursplan för

Genteknik
Gene Technology

KBKF01, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2021-04-14

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Bioteknik.
Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B3
Alternativobligatorisk för: MBIO1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att den enskilda studenten självständigt och kritiskt skall förstå genteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Undervisningen behandlar genmodifiering av bakterier, jäst-, växt och animalceller. Speciell vikt läggs vid tillämpningar inom kemiteknisk industri, livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. Laborationskursen tar upp de vanligaste momenten inom gentekniken som t.ex. isolering och kartläggning av DNA, DNA sekvensering, PCR, vektorkonstruktioner, transformationsmetoder och hybridiseringstekniker.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i laborationskurs, skriftlig laborationsrapport, muntlig presentation av en litteraturuppgift och skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Genteknik, teori.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd muntlig presentation av en litteraturuppgift och skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Undervisningen behandlar bakteriers, jäst-, växt och animalcellers genetiska och fysiologiska förutsättningar för genmodifiering. Speciell vikt läggs vid tillämpningar inom kemiteknisk industri, livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin.
Kod: 0217. Benämning: Genteknik, laborationer.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande och laborationsrapport. Delmomentet omfattar: Laborationskursen tar upp de vanligaste momenten inom gentekniken som t.ex. isolering och kartläggning av DNA, DNA sekvensering, PCR, vektorkonstruktioner, transformationsmetoder och hybridiseringstekniker.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: KBKF15 Biokemi
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KBK041

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Dr. Catherine Paul, catherine.paul@tmb.lth.se
Kursansvarig: Dr. Magnus Carlquist, magnus.carlquist@tmb.lth.se
Examinator: Lei Ye, lei.ye@tbiokem.lth.se
Kursansvarig: Sofia Marmon, sofia.marmon@tbiokem.lth.se
Hemsida: http://www.tbiokem.lth.se
Övrig information: Kursen ges i samarbete mellan avdelningarna för Tillämpad biokemi och Teknisk mikrobiologi.