Kursplan för

Materialkemi
Materials Chemistry

KASN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2021-04-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: K4-m, N4-m
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen skall ge fördjupade kunskaper i fasta tillståndets strukturkemi och dess karakteriseringsmetoder, samt materialkemi inkluderande syntesmetoder. Kursen skall också ge fördjupande kunskaper i sambandet mellan atomstruktur och materials kemiska och fysikaliska egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar huvudområdena; symmetri och atomstrukturer hos oorganiska material, metoder för karaktärisering av fasta material, syntes av kristaller, sambandet mellan atomstruktur och olika fysikaliska egenskaper. Kursen omfattar också defekter i kristallina material.

Övningar: Symmetri och kristallstrukturer samt problemlösning

Projektarbete: Materialstudier. Projektarbetet redovisas i form av en skriftlig rapport och en muntlig presentation för kursdeltagarna

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, vars resultat ger slutbetyg. Godkänt projekt inklusive skriftlig och muntlig presentation.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KOOA15 Allmän kemi, KASA10 Oorganisk kemi och KASF05 Material- och polymerteknologi eller KOKA30 Allmän, oorganisk och organisk kemi och KASF10 Funktionella material.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KOO045

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Kimberly Thelander, kimberly.dick_thelander@chem.lu.se
Hemsida: http://www.kilu.lu.se/cas/education/undergraduate-education/