Kursplan för

Material- och polymerteknologi
Materials and Polymer Technology

KASF05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2021-04-14

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: K3
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna tillgodogöra sig materialvetenskaplig litteratur.

Kursinnehåll

Följande moment behandlas:

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Genomfört projekt. Tentamensresultatet ger slutbetyg. Undervisningen sker i form av föreläsningar och ett litteraturprojekt (obl.). Litteraturprojektet genomförs i mindre grupper. Med utgångspunkt från en utdelad vetenskaplig översiktsartikel av ett modernt materialområde, väljs en originalartikel per student. Gruppen redovisar översikten och de enskilda artiklarna muntligen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KOOA15 Allmän kemi, KOKA25 Organisk kemi och KASA10/KOO022 Oorganisk kemi.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KOO052

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Patric Jannasch, patric.jannasch@chem.lu.se
Kursansvarig: Professor Kimberly Thelander, kimberly.thelander@ftf.lth.se
Hemsida: https://canvas.education.lu.se/