Kursplan för

Innovationsmanagement
Innovation Management

INNN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2021-04-21

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Valfri för: F4, I4-ai
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ”Innovation Management” syftar till att (1) ge studenterna grundläggande kunskap om innovationer och innovationsprocesser ur ett företags- och organisationsperspektiv, och att (2) ge studenterna tillgängliga teoretiska och praktiska verktyg/koncept för att förstå och hantera verklighetsanknutna innovationsprocesser; teknikutveckling och innovationsstrategi, till exempel strategier för utveckling av nya produkter (varor och tjänster).
Kursen erbjuder en översikt av en rad verktyg för att stödja teknologiutveckling och organisatoriska lösningar som detta kräver.

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• Visa prov på kunskap om och förståelse av innovation management genom att arbeta med ett urval av verktyg.
• Ha en förståelse för, och kunna tillämpa och presentera de viktigaste verktygen för innovation management i olika sammanhang.
• Visa en förståelse för innovation management metoder för att stödja innovation över tiden, deras funktion i praktiken, och deras fördelar, nackdelar och begränsningar.
• Kunna jämföra olika tekniker för att identifiera innovationsrelaterade problem i företag.

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• Jämföra de olika tillgängliga verktygen och besluta om den mest lämpliga i enlighet med företagets specifika egenskaper.
• Praktiskt tillämpa verktygen i veckovisa gruppövningar.
• Skanna av tekniska lösningar och identifiera lämpliga alternativ som bäst passar med hänsyn till företagets kompetens och resurser.
• Kommunicera lärdomar genom att göra presentationer och leda diskussioner.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• Ha förmåga att självständigt analysera på vilket sätt kontextuella faktorer påverkar innovationsprocesser i företag,
• Ha förmåga att kritiskt analysera innovationers roll i samhället.

Kursinnehåll

Att utveckla innovationer blir alltmer komplext. Den globala konkurrensen ökar ständigt, samtidigt som produkters livslängd och utvecklingscykler blir allt kortare. Detta innebär att företag ständigt behöver utveckla sitt teknologiska försteg för att överleva och växa.

Företagen ställs inför utmaningar när de försöker hantera innovation och översätta tekniska, marknadsrelaterade, ekonomiska, institutionella eller organisatoriska möjligheter till konkurrensfördelar. För att möta dessa utmaningar behöver företaget ha en förståelse för dynamiken i innovationsprocessen och kunna identifiera resursbehov och hur man kan utnyttja dessa resurser.

Uthållig innovation är endast möjligt om företaget upprätthåller en rad interna och externa rutiner för att skanna av omgivningen i jakt på tekniska möjligheter, välja de möjligheter som är relaterade till deras tekniska kompetens, få resurser för att omvandla dessa möjligheter till nya produkter, marknadsföra dem och lära av det förflutna. Kursen introducerar vetenskapligt grundade begrepp för att stödja utvecklingen av företagens innovationsstrategier.

Kursen är praktiskt inriktad och studenter förväntas arbeta i grupper med de olika koncepten/verktygen.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen består av tre delar delar: 1) Projektarbete som genomförs i grupp och rapporteras skriftligen och muntligen vid seminarier. 2) Aktiv närvaro vid case-seminarier. Närvaro vid seminarier är obligatorisk. Vid utebliven närvaro kan en skriftlig komplettering komma att kräva. 3) Individuell skriftlig rapport som diskuterar insikter och slutsatser från projektet samt kritiskt granskar det ur ett samhällsperspektiv, t ex med avseende på hållbarhet eller etik.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MIO012/MIOA12/MIOA01/MIOA15 Industriell ekonomi AK. Minst tre års godkänd sammanhållen heltidsutbildning på högskolenivå (eller kandidatexamen).
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: INN001, INN010

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Cilla Perlhagen, cilla.perlhagen@design.lth.se
Kursansvarig: Kajsa Ahlgren Ode, kajsa.ahlgren_ode@design.lth.se
Hemsida: http://www.innovationengineering.lth.se/education/undergraduate-courses/