Kursplan för

Industriell ekonomi, allmän kurs
Managerial Economics, Basic Course

MIOA01, 9 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2021-04-21

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: I1, M1
Valfri för: C4, D4, RH4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge en allmän ekonomisk översikt. Studenterna ska utgående från ett ekonomiskt perspektiv få förståelse för hur olika delsystem i företaget samverkar. Kursen avser att ge grundläggande förmåga att förstå och använda de ekonomiska och affärsmässiga begreppen. Även de grundläggande modellerna som används i dessa sammanhang ingår i kursen. Utgående från dessa baskunskaper ska studenterna göra bedömningar med hänsyn till den helhet företaget utgör. Speciellt betonas de baskunskaper i industriell ekonomi som kommer att vara nödvändiga i en civilingenjörs yrkesverksamhet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Efter en allmän introduktion om företaget som studieobjekt introduceras ett antal ekonomiska grundbegrepp och modeller. Först belyses områdena affärsidé, strategi, organisation och marknadsföring.

Nya förebilder skapas genom kontakt med entreprenörer och förståelse ges för de entreprenöriella villkoren och drivkrafterna.

Därefter beskrivs kostnads- och intäktsanalysens grundbegrepp följt av resultatplaneringsmodeller som beskriver hur dessa grundläggande ekonomiska begrepp påverkas av volymen. Produktkalkylering behandlas ingående. Både självkostnadskalkyler och bidragskalkyler beskrivs med syftet att studenterna ska kunna tillämpa modellerna och förstå deras starka och svaga sidor.

När man ska inhämta data till olika kalkyler och modeller behöver man ha översiktlig förståelse för hur den ekonomiska informationen lagras i ett företag. Denna kunskap förmedlas genom att bokföringslagens innehåll översiktligt beskrivs, med bland annat övningar där studenterna praktiskt får pröva på att tillämpa löpande redovisning och göra bokslut. Tonvikten ligger på extern redovisning. En översiktlig genomgång av basplanen ingår i kursen. Även innehållet i årsredovisningslagen beskrivs översiktligt. Fokus ligger här mer på förståelse av företagets årsredovisning och att kunna genomföra en räkenskapsanalys. Dessa grundläggande färdigheter inom affärsredovisning erbjuds studenterna att tillämpa på en laboration där man i grupper om två får möjlighet att simulera affärshändelser i ett aktiebolag. Varje affärshändelse bokföras, och under spelets gång görs ett antal bokslut samt uppföljning av hur det går för företaget med hjälp av nyckeltal.

Genom hela kursen gäller att de baskunskaper i industriell ekonomi som kommer att vara nödvändiga i en civilingenjörs yrkesverksamhet speciellt betonas. Det märks extra tydligt då investeringsbedömning behandlas. Här beskrivs de grundläggande statiska modellerna för investeringsbedömning ingående då det är viktigt att en civilingenjör kan ta fram riktiga lönsamhetsbedömningar som beslutsunderlag vid investeringssituationer. Om detta investeringsunderlag ska vara komplett för ett tillverkande företag krävs ofta att kapitalbehovsberäkningar görs. Detaljanalys för att bestämma behovet av kapital behandlas ingående i kursen. Hur man kan finansiera ett företags verksamhet beskrivs därefter översiktligt.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig examination och godkänt praktikfall (6hp) samt godkänt entreprenörskapsporträtt (3hp). Tentamen består av både teorifrågor och problemlösning. För godkänt resultat på skriftlig examination och praktikfall krävs totalt 30 poäng varav 5 poäng kommer från godkänt praktikfall. För att få delta i den skriftliga examinationen krävs att studenten aktivt har deltagit i arbetet med entreprenörskapsporträttet. Entreprenörskapsporträttet genomförs gruppvis som en skriftlig populärvetenskaplig artikel, vilken även presenteras muntligt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig examination. Tentamen består av både teorifrågor och problemlösning.
Kod: 0218. Benämning: Inlämningsuppgift.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt entreprenörskapsporträtt.
Kod: 0318. Benämning: Praktikfall.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Förberedd inlämningsuppgift och aktivt medverkan vid casediskussionen

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MIOA12, MIO012, MIO080

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Johan Marklund, johan.marklund@iml.lth.se
Kursansvarig: Ingela Elofsson, ingela.elofsson@iml.lth.se
Hemsida: http://www.pm.lth.se
Övrig information: Endast en av kurserna MIOA12, MIOA15, MIO012 eller MIOA01 får ingå i examen.