Kursplan för

Forskningsmetodik i industridesign
Research Methods in Industrial Design

IDEN35, 5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning ID
Beslutsdatum: 2021-04-22

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: MID2
Valfri för: MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att fördjupa studentens förståelse och förmåga att planera, utföra samt dokumentera undersökande studier som genomförs för att stödja och motivera beslut i designprocessen. Detta sker genom att introducera perspektiv, angreppsätt och metoder som används inom vetenskaplig och praktikdriven forskning i designfältet, samt genom att kritiskt reflektera och granska egna, kurskollegors samt publicerade studier. I kursen genomförs och dokumenteras en undersökande studie, enskilt eller i grupp, som är utformad så att insikterna från studien kan utgöra ett välgrundat underlag för ett kommande designprojekt eller examensarbete.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

För godkänd kurs skall studenten demonstrera:


-Förståelse för hur undersökande studier kan bidra till bidrar till att informera designprocessen.

-Kunskap om möjligheter och begränsningar hos alternativa metodval vid genomförande av undersökande studier genom att dokumentera och redogöra för en väl definierad egenvald frågeställning samt kritiskt reflektera över lämpligt genomförande för att besvara denna.

-Förståelse av relationen mellan forskningsfråga, metod, validitet och resultat i en forskningsstudie.

-Medvetenhet om relationen mellan eget utfört arbete och studier utförda av andra genom kritisk läsning och värdering.

-Förståelse för hur resultatet från en undersökande studie kan överföras till en designbrief.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

För godkänd kurs skall studenten demonstrera förmåga att:

-På ett korrekt sätt hänvisa till andras arbete genom att använda ett etablerat referenssystem till sekundära källor som används i arbetet.

-Kunna utvärdera relevans, nyhetsvärde, trovärdighet och potentiell nytta av andras arbete i förhållande till eget arbete.

-Formulera en egenvald, väl avgränsad och för designfältet relevant frågeställning som tids- och resursmässigt kan genomföras inom ramen för kursen.

-Kommunicera forskningsproblem, forskningsfråga, metodik, förväntade resultat, etiska överväganden och konsekvener av en forskningsstudie, muntligt såväl som skriftligt.

-Identifiera ett lämpligt tillvägagångsätt för att undersöka forskningsfrågan.

-Med vägledning, planera, samla in och tolka relevant data som bidrar till att fördjupa förståelsen för det valda forskningsämnet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

För godkänd kurs skall studenten

-I seminarieform och genom kollegial granskning muntligt samt skriftligen demonstrera förmåga att kritiskt reflektera över styrkor, svagheter och konsekvenser gällande forskningsstudiens resultat.

-Demonstrera förmåga att göra etiska överväganden i förhållande till forskningsfrågor och metoder som används i en forskningsstudie.

-Demonstrera insikt i hur designfältet kan adressera nuvarande och framtida samhällsutmaningar.

Kursinnehåll

Kursen ger praktisk och teoretisk kunskap och förståelse för forskningsstudier som genomförs för att stödja designprocessen. Praktisk kunskap erhålls genom att använda olika metoder för att formulera forskningsfrågor, välja lämpliga metoder, samla in och analysera empirisk data samt genomföra litteratursökning och granskning. Teoretisk kunskap erhålls genom kritisk läsning och reflektion, kollegial granskning, skriftlig och verbal kommunikation, samt diskussion om forskningsämnen, metoder och resultat som rör relevans, trovärdighet och konsekvenser. Studenten ska uppvisa förmåga att planera, genomföra, dokumentera, kritiskt granska en forskningsstudie och formulera resultaten som ett designuppdrag.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Studentens prestation bedöms utifrån prestation vid genomförda övningar och inlämnade uppgifter i kursens olika moment. För godkänd kurs skall studenten visa att hen uppfyller läromålen både skriftligt och muntligt. I de fall inlämningsuppgifter sker i grupp skall respektive students enskilda roll och bidrag framgå tydligt. Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IDE081

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Elin Olander, Elin.Olander@design.lth.se
Kursansvarig: Anders Warell, Anders.Warell@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se
Övrig information: Undervisningsform: Föreläsningar, seminarier, övningar och självstudier.