Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
FORSKNINGSMETODIK I INDUSTRIDESIGNIDE081
Research Methods in Industrial Design

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Inget område. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: ID5. Kursansvarig: Gästlärare Anders Warell, Anders.Warell@design.lth.se, Industridesign. Kan ställas in: Vid mindre än 5 anmälda. Prestationsbedömning: För godkänd kurs skall studenten vara närvarande vid 80% av de lärarledda kurstillfällena (föreläsningar och handledningsdagar). Studenten skall även presentera en kortare skriftlig rapport och redovisa den muntligen inför kurskamraterna. Övrigt: Undervisningsform: Teoretiska föreläsningar och praktiska demonstrationer, självstudier, gruppövningar och handledd forskning. Presentation och kritik. Feed-back på rapporter. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Syfte
Målet med kursen är att introducera grundläggande principer inom vetenskapsteori och forskningsprocessen och att presentera metoder och modeller för genomförande och rapportering av projekt av både teoretisk och praktisk natur. Kursen skall ge en vision av en kommande karriär som forskare inom industridesign. Den skall samtidigt vara till nytta i det kommande examensarbetet och den framtida rollen som praktiserande industridesigner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna motivera, planera, genomföra, rapportera och diskutera ett litet forskningsprojekt I förhållande till aktuell kunskap.

Innehåll
Industridesign presenteras som ett växande forskningsfält inom designvetenskaperna och sätts in i sitt kunskapsteoretiska och vetenskapliga sammanhang. Forskningsprocessens olika faser gås igenom. Introduktion ges till informationssökning i vetenskapliga data baser samt vetenskapligt och populärvetenskapligt författarskap. Forskningsmetoder inom industridesigns de tre huvudområden Management, Meta-egenskaper och Metodik presenteras af forskare i industridesign. Kvalitativa undersökningsmetoder inom brukarcentrerad design ägnas särskild uppmärksamhet I kursen. Studenterna genomför små forskningsprojekt med olika undersökningsmetoder och rapporterar dem I enlighet med vetenskaplig praxis.

Litteratur
Patel R, Davidson B, 2003. Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur, Lund eller
Grix J, 2004. The Foundations of Research. Palgrave Study Guides.
Sperling L, Christoforidou D, Olander E, 2005. Communication with users in industrial design activities. Educational report. Industrial design, LTH, Lund University, Lund, Sweden.
Sperling L, Olander E, Kristav P, Eriksson P 2007. The User Compass Chart. A mediating tool for probing user experiences of visual design elements. Submitted September 2007.
Böcker, avhandlingar och vetenskapliga skrifter inom området industridesign.