Kursplan för

Projekt i system, reglering och maskininlärning
Project in Systems, Control and Learning

FRTN70, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2021-04-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Maskininlärning, system och reglerteknik.
Alternativobligatorisk för: MMSR1
Valfri för: C4, D4, E4, F4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att befästa och utveckla studentens kunskaper inom reglerteknik eller maskininlärning, i form av ett praktiskt projekt. Projektet innefattar flera karakteristiska moment i ett ingenjörsprojekt: modellering, identifiering eller inlärning, analys, syntes och datorimplementering

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I ett industriellt projekt tar ofta modelleringsarbete en stor del av tiden. Det gäller också att beskriva de prestandabegränsingar som ges av dynamik i givare och ställdon och av mätbrus och styrsignalmättning samt i förekommande fall begränsningar i träningsdata. Kursprojekten genomförs företrädesvis på verkliga modellprocesser tillgängliga på institutionen, i vissa fall kan det vara lämpligt att förlägga experimenten till en annan institution eller till en industri. Designen genomförs först på en matematisk modell innan färdiga programpaket utnyttjas i modelleringsarbetet, vid designberäkningar och simulering, liksom under implementeringsarbetet. Modellprocesser lämpliga för projekt kan t.ex. vara inverterad pendel, helikopterstyrning, fyrtanksprocessen, styrning av industrirobot.

Regelbundna projektmöten är en del av undervisningen. I projektet ingår regelmässigt att söka och inhämta speciell kunskap. Ibland kan lämpligaste sättet vara seminarier eller gästföreläsningar. Projektredovisningen sker både muntligt och skriftligt under varierande former.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete, fullbordat inom de givna tidsramarna.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 30
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen. Bland dessa studenter ges förtur till studerande på masterprogrammet i Maskininlärning, system och reglerteknik, för vilka kursen är obligatorisk.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Kristian Soltesz, kristian.soltesz@control.lth.se
Studierektor: Anton Cervin, anton.cervin@control.lth.se
Hemsida: http://www.control.lth.se/course/FRTN70
Övrig information: Student som erbjudits plats på kursen måste bekräfta sitt deltagande inom en vecka, annars går platsen till nästa student enligt urvalskriterierna.